ಕೆ.ಪಿ.ಎಚ್.ಆರ್.ಎ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ಸಂಘದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ೧೬೫೪ರಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಹಕಾರ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ೨೧.೩.೫೪ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಗಳು

Shri M. Rajendra
President, KPHRA

ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳು

FSSAI – 14-10-2016

Download the High court order sheet...